Algemene voorwaarden van Rinette de Jong executele diensten

(december 2017)

1.1

Rinette de Jong executele diensten (hierna: opdrachtnemer) gevestigd te Peest is een eenmanszaak en stelt zich ten doel om een praktijk op het gebied van executele en levensexecutele  uit te oefenen in de meest ruime zin.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door opdrachtnemer, ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van  executeur, levensexecuteur, vereffenaar, gemachtigde, bewindvoerder , mentor, vertrouwenspersoon, mediator of anderszins. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten  en vervolgopdrachten.

2.1

Alle opdrachten en vervolgopdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de eenmanszaak  Rinette de Jong executele diensten, ook als deze door een werknemer of vertegenwoordiger van opdrachtnemer zijn geaccepteerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde aan de opdrachtnemer verbonden persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden bij de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever kan geen andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan opdrachtnemer tot nakoming van de overeenkomst aanspreken of schadeplichtig stellen.

2.2

Bij de uitvoering van de in verband met een verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden, zal  opdrachtnemer, zoveel  als redelijkerwijs mogelijk is,  de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverbintenissen.

3.1

Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer , dan wel van bij (voorheen) opdrachtnemer werkzame personen,  is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de betreffende verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.

3.2

Indien geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer  jegens opdrachtgever beperkt tot het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium.

3.3

Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden,  waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen. Alle aanspraken dienen steeds schriftelijk en gemotiveerd bij opdrachtnemer te zijn ingediend.

3.4

Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren of vennootschappen die bij opdrachtnemer in dienst zijn of waarmee opdrachtnemer  in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, is uitgesloten ongeacht of die natuurlijke personen voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich – conform artikel 6 bij wijze van derden beding – ten opzichte van de opdrachtgever op deze algemene voorwaarden en derhalve op dit artikel 3.4 beroepen. Hetzelfde zal gelden voor eventuele vroegere vennoten en werknemers van opdrachtnemer, daaronder begrepen hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij opdrachtnemer hebben verlaten.

4.1

Het staat opdrachtnemer  vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen verbonden personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer  is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

4.2

Opdrachtnemer zal gegevens van de opdrachtgever waarvan redelijkerwijs dient te worden aangenomen dat deze vertrouwelijk zijn, als zodanig behandelen. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst – in overeenstemming van het in artikel 4.1 bepaalde – derden door opdrachtnemer worden ingeschakeld, is het haar toegestaan deze informatie ter kennis van die derden te brengen, tenzij de opdrachtgever vooraf expliciet heeft aangegeven dat hiervoor eerst zijn toestemming moet worden verzocht. Op grond van bepaalde wettelijke verplichtingen kan opdrachtnemer  gehouden zijn informatie over de opdrachtgever, of door hem uitgevoerde transacties, aan derden te verstrekken zonder dat het is toegestaan dat aan haar opdrachtgever te melden. Voor nadere details wordt verwezen naar de uitgebreide Privacyverklaring, die onlosmakelijk is verbonden met deze algemene voorwaarden.

5.

Verstrekte opdrachten worden door opdrachtnemer  uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever dient opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden te vrijwaren en aan opdrachtnemer de kosten in verband met verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

6.

De opdrachtgever aanvaardt dat alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de eigenaar van opdrachtnemer, alsmede van allen die voor opdrachtnemer  werkzaam zijn of zijn geweest, alsmede ten behoeve van derden die opdrachtnemer bij de uitvoering van de betreffende opdracht heeft ingeschakeld.

7.1

Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen door schriftelijke mededeling aan de ander. De opdrachtgever dient bij de opzegging – ongeacht de reden of door welke partij dit is gebeurd – tenminste de diensten en kosten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht/gemaakt door opdrachtnemer.

7.2

Nadat de opdracht is geëindigd zullen alle in het dossier aanwezige, van de opdrachtgever afkomstige,  stukken op verzoek van deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier voor een periode van maximaal  7 jaren zal worden bewaard. Na genoemde periode zal opdrachtnemer, of haar opvolger, het betreffende dossier vernietigen.

8.1

De opdrachtgever is aan opdrachtnemer een honorarium verschuldigd voor het uitvoeren van de opdracht. Het honorarium wordt vermeerderd met omzetbelasting, en eventuele  en reis- en verblijfkosten. Het honorarium wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door opdrachtnemer vast te stellen uurtarieven.  Opdrachtgever ontvang t een urenspecificatie  bij de factuur. Opdrachtnemer is gerechtigd om, ook  tijdens lopende opdrachten,  telkens met ingang van 1 januari het uurtarief met de jaarlijkse CBS-indexering aan te passen.

8.2

Opdrachtnemer  kan aan opdrachtgever  betaling van een voorschot vragen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste factuur.

8.3

Door opdrachtnemer  aan opdrachtgever toegestuurde facturen dienen zonder opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Opdrachtgever mag geen verrekening toepassen. Na het verstrijken  van de hiervoor genoemde betalingstermijn,  is de opdrachtgever in verzuim  en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente van art. 6119a BW verschuldigd.  Alle kosten verbonden aan de inning van hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten, waaronder mede is begrepen een redelijke vergoeding voor door opdrachtnemer aan de inning te besteden tijd, worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00. 

 

8.4

Indien een factuur of een voorschotfactuur als bedoeld in artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer  niet op tijd of niet geheel door opdrachtgever is voldaan, mag opdrachtnemer  de werkzaamheden voor opdrachtgever opschorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

8.5

Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van het totale bedrag van de factuur.

9.

Wanneer communicatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer plaatsvindt door gebruikmaking van elektronische technieken, waaronder onder meer begrepen e-mail en internet, dan dienen beide partijen  zorg te dragen voor beveiliging hiervan door middel van gebruikmaking van standaard gangbare virusprotectie. Geen van de partijen is – mits hieraan is voldaan – ten opzichte van de andere partij aansprakelijk voor schade in verband met overgebrachte virussen, waaronder mede wordt begrepen schade in verband met daaruit voortvloeiende beschadiging van over te brengen databestanden, beschadigingen van andere bestanden of gegevens op de computersystemen bij de andere partij of kosten voor het verhelpen of het repareren daarvan. De verzending van berichten geschiedt ongeëncrypteerd, tenzij door partijen vóór verzending uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer door de opdrachtgever belangrijke berichten aan opdrachtnemer zijn verzonden, dient hij te verifiëren of deze berichten opdrachtnemer  tijdig en in onbeschadigde toestand hebben bereikt.

10.

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, onverminderd de bevoegdheid van opdrachtnemer  en opdrachtgever om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie – op grond van de wet bij afwezigheid van deze bepaling – bevoegdheid zou toekomen.

 

December 2017