Privacyverklaring (december 2017) 

Deze privacyverklaring is onlosmakelijk verbonden met de algemene  voorwaarden van  de eenmanszaak ‘Rinette de Jong, executele diensten’ (= opdrachtnemer) en maakt vast onderdeel uit van iedere offerte die wordt uitgebracht aan een particuliere opdrachtgever. Met  opdrachtnemer wordt tevens bedoeld: haar waarnemer, vervanger en opvolger.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) vindt u hier informatie over de aard van de gegevens die door opdrachtnemer over u worden verzameld, het waarom daarvan, de wijze waarop daarmee wordt omgegaan en welke rechten u heeft. Opdrachtnemer betracht uiterste zorgvuldigheid met uw gegevens. Alle informatie die u met opdrachtnemer deelt is en blijft in principe vertrouwelijk, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald. Neemt u deze privacyverklaring s.v.p. goed door, alvorens u de offerte tekent.

Het doel van het verzamelen en opslaan van uw gegevens.

Om de dienstverlening als  executeur, levensexecuteur en/of vertrouwenspersoon adequaat en efficiënt uit te kunnen voeren is het van belang dat u alle relevante persoonlijke gegevens en documenten ter beschikking stelt die opdrachtnemer mogelijkerwijs nodig heeft, of zal hebben, bij het voeren van uw administratie, het behartigen van uw belangen als gevolmachtigde (medisch en/of financieel)  en/of het praktisch afwikkelen van de nalatenschap.

Indien u als naaste, erfgenaam, nabestaande, belanghebbende of executeur opdrachtgever bent, worden zowel persoonsgegevens en documenten van u zelf  alsook van de erflater verzameld, vastgelegd en bewaard.

Van iedere opdrachtgever worden  persoons- en betaalgegevens in verband met het maken, sturen en innen van facturen, verzameld en vastgelegd.

In het kader van de dienstverlening ten behoeve van u, uw naasten, nabestaanden of erfgenamen, kunnen er door opdrachtnemer documenten worden geproduceerd, verzonden en bewaard, waarin persoonsgegevens van u zijn opgenomen..

Vrijwillige toestemming en uw rechten

Met het tekenen voor ontvangst van deze privacyverklaring, verklaart u volledig vrijwillig uw gegevens en eventuele vertrouwelijke documenten ter beschikking te  stellen aan opdrachtnemer.

U geeft vrijwillig toestemming dat deze gegevens en  documenten, bij voorkeur digitaal, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. En dat deze door opdrachtnemer geraadpleegd en gebruikt mogen worden in het kader van de dienstverlening zoals is afgesproken tussen u en  de opdrachtnemer.

U kunt deze toestemming ten allen tijde weer geheel, of gedeeltelijk, intrekken. Het is mogelijk om inzage te krijgen in uw eigen gegevens en documenten die van, of over u, worden bewaard. 

U heeft het recht om (een deel van de) gegevens en/of documenten te laten verwijderen. En opdrachtnemer (tegen betaling)  te verzoeken om gegevens of documenten ter beschikking te stellen aan, door u te bepalen, andere partijen.

Het delen van uw gegevens met anderen

In verband met de dienstverlening aan u, uw naasten, nabestaanden, erfgenamen en/of andere belanghebbenden, kan het noodzakelijk zijn dat documenten en gegevens, van en/of over u, door opdrachtnemer worden gedeeld met anderen. Dit wordt, indien dat (nog) mogelijk is, eerst met u overlegd. Uitsluitend die gegevens die relevant en noodzakelijk zijn, worden met anderen gedeeld.  Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk  voor de wijze waarop anderen omgaan met  uw gegevens en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties van het niet naleven van de AVG en privacy richtlijnen door anderen.

Uw gegevens worden door opdrachtnemer nimmer aan andere partijen verkocht  of anderszins ter beschikking gesteld ten behoeve van commerciële activiteiten.

In geval van een klacht of claim kan opdrachtnemer, voor een correcte afhandeling of in verband met verweer, genoodzaakt zijn om gegevens van u te delen met haar juridisch adviseur en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Opdrachtnemer kan, op grond van wettelijke bepalingen, verplicht zijn om bepaalde instanties van uw gegevens te voorzien. Opdrachtnemer zal hier terughoudend mee omgaan, maar is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor de consequenties en eventuele schade die u daarvan zou kunnen ondervinden.

Veilige opslag  en bewaartermijn

Uw gegevens worden, zo veel mogelijk digitaal, opgeslagen  en bewaard in een beveiligde omgeving. Opdrachtnemer stelt alles in het werk om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Mochten onbevoegden er onverhoopt toch in slagen om zich toegang tot uw gegevens te verschaffen, dan is opdrachtnemer verplicht om daar terstond melding van te maken bij u, en alles in het werk te stellen om mogelijke schade tot een minimum te beperken.

E-mailverkeer tussen u en opdrachtnemer is  niet beveiligd en niet  ‘versleuteld’, en u bent zich bewust van de risico’s die dit heeft. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hier uit voortvloeit.

Uw gegevens worden bewaard zo lang er sprake is van een dienstverleningsovereenkomst. Na het beëindigen van de dienstverlening en finale kwijting over en weer worden zoveel mogelijk gegevens en/of documenten aan u geretourneerd, vernietigd of verwijderd.   Gegevens die daarna noodzakelijkerwijs nog overblijven, worden maximaal 7 jaar bewaard. Tenzij een wettelijke bepaling eerdere vernietiging,  of juist een langere bewaartermijn, vereist.

Slotbepaling

Opdrachtnemer mag deze privacyverklaring tussentijds aanpassen. Op www.rinettedejong.nl zal steeds de meest recente versie worden gepubliceerd.